Czy dach PREFA może stanowić ochronę odgromową?

Podstawą tego uregulowania jest norma EN 62305-3, która obowiązuje w Austrii. Z tego względu należy brać pod uwagę normy i przepisy obowiązujące w danym kraju.

Dachy metalowe definiuje się według normy EN 62305-3 jako naturalny element składowy instalacji odgromowej. Pokrycia z blach płaskich PREFA (PREFALZ i FALZONAL) są tym samym dopuszczalne jako naturalny element pełniący rolę zwodów, zaś małe formaty PREFA (dachówki klasyczne, dachówki łupkowe, panele dachowe, dachówki romb) jako naturalne przewody odprowadzające instalacji odgromowej (wymaga założenia dodatkowych elementów i podłączenia do uziemienia).

Uwaga: W normie są wymienione pewne wyjątki, np.: obiekty zagrożone eksplozją (składy amunicji, młyny itp.), obiekty, w których przebywa duża liczba ludzi (szkoły, przedszkola itp.), stacje nadawcze, elektrownie atomowe, muzea i inne.

Przydatność produktów PREFA jako naturalnego elementu składowego instalacji odgromowej należy więc oceniać w odniesieniu do konkretnego obiektu i na podstawie norm, jakie mają zastosowanie w danym przypadku.

Informacje o konieczności i sposobie wykonania ochrony odgromowej na danym obiekcie można uzyskać od konstruktora instalacji odgromowej bądź koncesjonowanego elektryka, który jest uprawniony zarówno do montażu jak i do wymaganego prawnie odbioru instalacji odgromowej. Należy zapytać także w urzędzie gminy ze względu na ewentualne miejscowe przepisy dodatkowe.

Jak powstaje piorun?

Podczas burzy dochodzi do naładowania elektrostatycznego tworzących chmury kropelek wody. Powstały ładunek elektryczny ma w naturze postać pioruna (łuku świetlnego). Stopień prawdopodobieństwa uderzenia pioruna w budynek zależy od wielu czynników. Należą do nich np. lokalizacja, lokalna gęstość piorunów, wysokość obiektu i powierzchnia zabudowy. Uderzenie pioruna w budynek następuje na ogół w miejscach odsłoniętych. Mogą to być na przykład wystające i wyżej położone elementy budynku lub narożniki i krawędzie.

Niezastosowany w konstrukcji materiał, ale odległość obiektu od miejsca powstania pioruna jest czynnikiem decydującym o celu uderzenia pioruna. Metalowe dachy nie są więc elementem przyciągającym pioruny. Aluminiowe systemy dachowe i elewacyjne PREFA potrafią bezpiecznie odprowadzać prądy gromowe powstające podczas uderzenia pioruna. Wobec tego produkty PREFA znacząco przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa budynku.

Zewnętrzna instalacja odgromowa i jej zadanie

Zewnętrzna instalacja odgromowa składa się ze zwodów, przewodów odprowadzających i uziomów.

W celu określenia najbardziej prawdopodobnych punktów uderzenia pioruna w projektowaniu systemów odgromowych stosuje się najczęściej metodę toczącej się kuli. W celu ochrony elementu konstrukcji instaluje się w tych miejscach zwody, które przechwytują pioruny i ostatecznie odprowadzają je do gruntu poprzez przewody odprowadzające. Jeśli w budynku występują metalowe elementy konstrukcyjne lub okładziny (np. blaszany dach lub blaszana elewacja), to mogą one służyć, przy zachowaniu przepisów odpowiednich norm, jako naturalne elementy składowe zewnętrznej instalacji odgromowej. Stąd z kolei wynikają znaczne potencjalne oszczędności w budowie instalacji odgromowej.