OWH: Ogólne warunki zakupu i dostawy firmy PREFA GmbH aluminiowe dachy i elewacje

1. Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw są, o ile w danym przypadku nie zostanie pisemnie i wyraźnie uzgodnione inaczej, istotną częścią składową wszystkich relacji, które nawiązujemy w ramach zbytu wyprodukowanych przez nas produktów i oferowanych przez nas artykułów. 

Warunki zakupu klienta zostają niniejszym unieważnione. Obowiązują one tylko w szczególnych przypadkach, gdy ich przyjęcie zostanie przez nas osobno wyrażone. Brak sprzeciwu w żadnym razie nie oznacza akceptacji ich przez nas.

1.2. Prace montażowe wykonywane w ramach zbytu produktów Prefa podlegają uzupełniającym warunkom montażu.

2. Wymóg formy pisemnej

Oświadczenia, porady i ustalenia, które są przekazywane przez nas lub naszych pracowników, są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy potwierdzamy je na piśmie. Oświadczenia, które nasz klient musi składać na mocy niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostaw, takie jak reklamacje z tytułu wad towaru i podobne, są ważne jedynie w formie pisemnej.

3. Zawieranie umów dostawy

3.1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych ofertach. Umowy na dostawę (dotyczące sprzedaży i robót) nabierają dla nas mocy prawnej dopiero, gdy sporządzimy pisemne potwierdzenie zlecenia, nadamy towar lub wyślemy fakturę.

Nasze potwierdzenie zlecenia określa indywidualną treść umowy dostawy (zakres dostawy, ceny i pozostałe indywidualne postanowienia) i uznaje się je za zaakceptowane przez klienta, o ile w ciągu trzech dni od chwili dostawy nie wniesie on sprzeciwu.

3.2. Jeżeli zajdzie uzasadniona przyczyna, jesteśmy uprawnieni do zmiany przedmiotu umowy lub odstąpienia od jego wykonania, a klient będzie musiał uznać tę zmianę lub odstępstwo za słuszne.

4. Ceny

4.1. Opublikowane przez nas lub potwierdzone ceny należy rozumieć jako ceny produktu bez opakowania, do odbioru w zakładzie Prefa w Wasungen i bez podatku VAT. Podawane przez nas ceny są niewiążące, z wyjątkiem cen wskazanych w potwierdzeniu zlecenia.

4.2. Jeśli po uzgodnieniu ceny znacznie nadzwyczajnie wzrosną koszty surowców, mamy prawo do obciążenia nimi klienta i stosownego podwyższenia uzgodnionej ceny.

5. Waluta

5.1. Co do zasady, dostawy rozliczane są w euro, a w związku z tym płatność musi również zostać dokonana w euro.

5.2. Jeśli wyrażona zostanie osobno zgoda na płatność w walucie obcej, fakturowanie odbywa się w sposób wykluczający ponoszenie przez nas jakiegokolwiek ryzyka związanego ze zmianami kursu walut. Oznacza to, że dokonywane jest porównanie średniego kursu danej waluty na giełdzie frankfurckiej w dniu złożenia potwierdzenia zlecenia i takiego samego kursu w dniu wpływu kwoty faktury. Jeśli ten drugi kurs będzie niższy pierwszy, kwota faktury jest proporcjonalnie podwyższana i klient musi pokryć różnicę w walucie figurującej na fakturze.

6. Płatność i zwłoka w płatności

6.1. Kwota faktury musi zostać uregulowana terminowo, czyli w ciągu ośmiu dni od daty wystawienia faktury.

6.2. Nasz klient nie jest uprawniony do skorzystania z prawa do odmowy spełnienia świadczenia lub prawa zatrzymania ani do potrącenia wierzytelności wzajemnych, o ile roszczenie klienta nie zostanie przez nas pisemnie uznane lub prawomocnie ustalone. Jeśli zaakceptujemy reklamację z tytułu wad towaru, nasz klient jest zobowiązany do dokonania tylko płatności proporcjonalnej do zakresu użytecznej dostawy.

6.3. W indywidualnych przypadkach dopuszczamy zdyskontowane weksle i czeki naszych klientów, które po potrąceniu odsetek i wydatków zostaną zapisane na dobro rachunku, pod warunkiem ich poprawnego wpłynięcia.

6.4. W razie zwłoki w płatności lub ujawnienia trudności z wypłacalnością naszego klienta jesteśmy upoważnieni do żądania niezwłocznej spłaty nieuregulowanych należności przy jednoczesnym wstrzymaniu dalszych dostaw, zerwaniu wszystkich jeszcze niezrealizowanych umów i realizacji przyszłych dostaw wyłącznie za pobraniem.

6.5. Od momentu powstania zwłoki w płatności naliczamy klientowi odsetki za zwłokę w wysokości typowych odsetek bankowych, ale co najmniej 5% ponad bieżącą podstawową stopę procentową Niemieckiego Banku Federalnego. Ponadto klient musi zwrócić wszystkie koszty monitowania i windykacji. Dozwolone jest przedstawienie przez klienta dowodu braku szkód lub mniejszej ich dotkliwości.

7. Przedmiot dostawy

7.1. Jakość przedmiotu dostawy zostaje określona w naszym potwierdzeniu zlecenia, technicznym opisie, właściwych normach DIN oraz na podstawie posiadanych przez nas zakład zdolności produkcyjnych, przy czym każdy wcześniej wymieniony przepis jakościowy wyklucza późniejszy.

7.2. W przypadku towaru luzem podczas dostawy dopuszczalne są różnice masy, liczby sztuk itp. lub ilość braków do 3%. W kalkulacji wartości faktury bierzemy pod uwagę ustalone przez nas ilości.

8. Dostawa i przejęcie ryzyka

8.1. Dostawa zostaje dokonana w momencie, w którym przedmiot umowy zostanie przez nas

  • udostępniony klientowi do odbioru w naszym zakładzie lub innym punkcie sprzedaży lub
  • przekazany spedytorowi lub przewoźnikowi, i to także wtedy, gdy wysyłka odbywa się na nasz koszt.

8.2. Wraz z dokonaniem dostawy zgodnie z poprzednim podpunktem także ryzyko związane z przedmiotem dostawy przechodzi na naszego klienta.

8.3. Jeśli wysyłka realizowana jest przez nas — zarówno na nasz koszt, jak i koszt klienta — przysługuje nam prawo wyboru dowolnego środka transportu.

8.4. W przypadku dostaw franco do innych krajów klient zostaje obciążony naliczonym cłem i pozostałymi kosztami wywozu.

9. Termin dostawy

9.1. Termin dostawy ma, w przypadku braku osobnych uzgodnień, charakter przybliżony i niewiążący.

9.2. W razie nieuzasadnionego przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy naszemu klientowi przysługuje, po wyznaczeniu stosownego terminu późniejszego, prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli przekroczenie terminu dostawy jest uwarunkowane sytuacją firmy, której nie dało się uniknąć nawet przy dołożeniu staranności, jakiej można oczekiwać od sumiennego przedsiębiorcy (w szczególności chodzi tutaj o strajki, zakłócenia w działalności zakładu, braki surowców i tym podobne), klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dopiero po upływie 2 miesięcy i wyznaczeniu stosownego terminu późniejszego.

9.3. Towar zgłoszony jako gotowy do wysyłki musi zostać natychmiast odebrany przez klienta, a my jesteśmy upoważnieni do składowania towaru na ryzyko i koszt klienta w sposób uznany przez nas za odpowiedni i natychmiastowego obciążenia klienta powstałymi nakładami.

10. Zastrzeżenie prawa własności

10.1. Dostarczony towar pozostaje, do momentu zapłacenia ceny sprzedaży i spłaty wszystkich należności powstałych w wyniku stosunków handlowych oraz pozostałych należności związanych z przedmiotem umowy, towarem objętym zastrzeżeniem naszej własności. Ujęcie poszczególnych należności w rachunku bieżącym lub rozliczeniu salda i jego uznanie nie anuluje zastrzeżenia naszej własności. Jeśli w związku z płatnością przez klienta ceny sprzedaży powstaje zobowiązanie wekslowe firmy Prefa, zastrzeżenie własności wygasa dopiero w momencie wykupu weksla przez klienta jako akceptanta.

10.2. Jeśli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie przetworzony przez klienta na nową rzecz ruchomą, przetwarzanie odbywa się na naszą rzecz bez obciążania nas za to jakimikolwiek zobowiązaniami. Nowa rzecz staje się naszą własnością. W przypadku przetwarzania wraz z nienależącym do nas towarem nabywamy udział we współwłasności nowej rzeczy odpowiadający stosunkowi wartości towaru objętego zastrzeżeniem własności i drugiego towaru w momencie przetwarzania. Jeśli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie połączony lub wymieszany z nienależącym do nas towarem w rozumieniu §§ 947, 948 niemieckiego kodeksu cywilnego, stajemy się współwłaścicielami zgodnie z postanowieniami prawnymi. Jeśli wraz z połączeniem lub wymieszaniem klient nabywa własność, przekazuje już w tym momencie na naszą rzecz udział we współwłasności odpowiadający stosunkowi wartości objętego zastrzeżeniem własności i drugiego towaru w momencie połączenia lub wymieszania. Klient jest w takich przypadkach zobowiązany do nieodpłatnego przechowywania rzeczy stanowiącej naszą własność lub współwłasność, która jest również towarem objętym zastrzeżeniem własności w rozumieniu następnego postanowienia.

10.3. Jeśli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie przez klienta sprzedany, osobno lub wraz z nienależącymi do nas towarami, to klient sceduje natychmiast roszczenia powstałe z tytułu odsprzedaży w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem, wraz z wszelkimi prawami akcesoryjnymi na zasadzie pierwszeństwa, zaś my przyjmiemy tę cesję. Wartość towaru objętego zastrzeżeniem własności jest równa zafakturowanej kwocie z narzutem bezpieczeństwa 10%, który jednak nie jest uwzględniany, dopóki nie są wobec niego zgłaszane żadne roszczenia stron trzecich. Gdy będący naszą współwłasnością towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie odsprzedany, cesja roszczenia dotyczy kwoty, która odpowiada naszemu udziałowi we współwłasności. Punkt 10.1. zdanie 2 stosuje się odpowiednio do przedłużonego zastrzeżenia własności; cesja przyszłych roszczeń w trybie punktu 10.3. zdania 1 i 3 dotyczy także salda należności.

10.4. W przypadku, gdy towar objęty zastrzeżeniem zostanie w znacznym stopniu zabudowany na nieruchomości osoby trzeciej, to klient sceduje natychmiast roszczenia powstałe z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem, wraz z wszelkimi prawami akcesoryjnymi i prawem do przyznania hipoteki zabezpieczającej, na zasadzie pierwszeństwa. Cesja ta zostanie przez nas przyjęta. Punkt 10.3. zdania 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

10.5. W przypadku, gdy towar objęty zastrzeżeniem zostanie w znacznym stopniu zabudowany na nieruchomości klienta, to klient sceduje natychmiast roszczenia powstałe z tytułu sprzedaży nieruchomości lub praw do nieruchomości w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem, wraz z wszelkimi prawami akcesoryjnymi na zasadzie pierwszeństwa. Cesja dotyczy także kwoty salda należności klienta. Cesja ta zostanie przez nas przyjęta. Punkt 10.2. zdania 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

10.6. Klient jest uprawniony do odsprzedaży, użycia lub montażu towaru objętego zastrzeżeniem tylko w normalnym, prawidłowym procesie operacyjnym i pod warunkiem poinformowania nas o tym i do tego upoważniony, o ile roszczenia opisane w punktach 10.3, 10.4 i 10.5 faktycznie zostaną na nas scedowane. To uprawnienie lub upoważnienie wygasa, jeśli klient zalega z płatnością za towar objęty zastrzeżeniem. Klient nie jest uprawniony do innego rozporządzania towarem objętym zastrzeżeniem, w tym zwłaszcza zastawiania go lub przenoszenia własności tytułem zabezpieczenia. Jest zobowiązany do zabezpieczenia naszych praw w przypadku odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem na kredyt w wysokości wymaganej ceny zakupu.

10.7. Klient jest zobowiązany do udzielania nam informacji o stanie towaru objętego zastrzeżeniem, także w przypadku jego odsprzedaży, na każde nasze żądanie. W przypadku zwłoki w płatności przez klienta jesteśmy uprawnieni także bez korzystania z prawa do odstąpienia i bez wyznaczenia późniejszego terminu do żądania tymczasowego wydania towaru objętego zastrzeżeniem na koszt klienta. W celu zmuszenia do wykonania naszego żądania wydania jesteśmy także uprawnieni, aby po wcześniejszym uprzedzeniu i wyznaczeniu terminu wejść na teren zakładu klienta i zabrać towar objęty zastrzeżeniem. Jesteśmy uprawnieni do zużytkowania wydanego towaru objętego zastrzeżeniem dla zaspokojenia naszych roszczeń, o ile nie odstąpimy od umowy lub nie będzie spełniony warunek dochodzenia odszkodowania z tytułu niewywiązania się. Dochodzenie naszego zastrzeżenia własności, w tym zwłaszcza odebranie lub zajęcie albo zużytkowanie przedmiotów, będzie uznawane za odstąpienie od umowy tylko wtedy, gdy złożymy odpowiednie pisemne oświadczenie.

10.8. Upoważniamy klienta z zastrzeżeniem odwołania do zajęcia roszczeń scedowanych w trybie punktów 10.3, 10.4 i 10.5. Z własnego uprawnienia do zajęcia nie będziemy robić użytku, dopóki klient będzie realizował swoje zobowiązania płatnicze, także wobec innych osób. Na nasze żądanie klient musi poinformować dłużnika o scedowanych roszczeniach i przedstawić mu cesję; sami także jesteśmy upoważnieni do pokazywania dłużnikowi cesji. Klient jest zobowiązany do przekazywania nam informacji i dokumentów niezbędnych do dochodzenia naszych praw wobec innych osób, w tym zwłaszcza wskazywania odbiorców i ich adresów.

10.9. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o wszczęciu egzekucji osób trzecich w stosunku do towaru objętego zastrzeżeniem lub cedowanych roszczeń, przedkładając wszelkie dokumenty wymagane do złożenia sprzeciwu. Powyższe stosuje się również do naruszeń innego rodzaju.

10.10. W momencie wstrzymania płatności, wnioskowania lub wszczęcia postępowania upadłościowego lub pozasądowego postępowania układowego wygasają prawa do odsprzedaży, do użytkowania lub wbudowania towaru zastrzeżonego oraz upoważnienie do ściągnięcia scedowanych roszczeń; w przypadku protestu czekowego lub wekslowego wygasa również upoważnienie do ściągnięcia.

10.11. Ustanowione przez sprzedającego gwarancje rozszerzają się również na te zobowiązania, które w przypadku ogłoszenia upadłości w drodze decyzji syndyka o spełnieniu zobowiązania upadłego są jednostronnie uzasadnione.

11. Reklamacja z tytułu wad i roszczenia z tytułu wad

11.1. Niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, o ile jest to możliwe w ramach normalnych procesów operacyjnych, klient musi zbadać przedmiot dostawy i w razie stwierdzenia wad niezwłocznie nas o tym powiadomić. Jeśli klient zaniecha powiadomienia, towar jest uznawany za przyjęty, chyba, że odznacza się on wadą, która podczas badania nie mogła zostać wykryta. Jeśli taka wada zostanie później wykryta, powiadomienie musi nastąpić bezpośrednio po jej wykryciu; w przeciwnym razie towar jest uznawany za przyjęty nawet mimo tej wady. Powiadomienie (wskazane w par. 2) musi w każdym przypadku mieć formę pisemną.

11.2. Roszczenia z tytułu wad, z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych wynikających z zagrożenia życia, pogorszenia stanu zdrowia lub uszkodzenia ciała przedawniają się po roku od momentu dostawy rzeczy, o ile ustawa nie stanowi dłuższego okresu przedawnienia.

11.3. Jeśli klient będzie dochodził świadczenia uzupełniającego, mamy wybór między dostawą zastępczą a naprawą. 11.4. Odszkodowanie wypłacamy tylko na warunkach podanych w par. 12.

11.5. Roszczenia z tytułu wad przysługują kupującemu jedynie bezpośrednio i są niezbywalne.

12. Odszkodowanie i odstąpienie od umowy

12.1. Odpowiadamy wyłącznie za zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo albo za zamierzone działanie lub rażącą niedbalstwo naszych ustawowych przedstawicieli albo pomocników.

12.2. Odpowiadamy w sposób nieograniczony za zamierzone naruszenie obowiązków lub zamierzone naruszenie obowiązków swoich ustawowych przedstawicieli albo pomocników w przypadku zagrożenia życia, pogorszenia stanu zdrowia lub uszkodzenia ciała.

12.3. Nasza odpowiedzialność wykracza poza zakres podany w punkcie 12.1 także w przypadku zamierzonego rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy przez nas lub naszych ustawowych przedstawicieli albo pomocników. Odpowiedzialnością nie są jednak w tym przypadku objęte szkody typowe dla tego rodzaju umów lub branży ani szkody nieprzewidywalne.

12.4. Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt.

12.5. Prawo klienta do odstąpienia od umowy, które wynika z wady przedmiotu dostawy zostaje wyłączone, o ile nie opiera się ono na spowodowanym przez nas naruszeniu obowiązków umownych.

13. Prawa ochronne

13.1. Opracowana przez nas w ramach przygotowania lub realizacji zlecenia dostawy technika produkcji i projektowania naszych produktów podlega osobnej ochronie, nawet jeśli ustawowe prawa ochronne (prawa patentowe, wzór przemysłowy itp.) nie mają zastosowania. Naszemu klientowi nie wolno wykorzystywać udostępnionej mu poprzez przekazanie konstrukcji, dostawę, zawiadamianie o postępach produkcji i tym podobne procesy techniki produkcji, w tym także po dalszym rozwoju technicznym, ani udostępniać jej innym osobom. Jeśli nasz klient naruszy to zobowiązanie umowne, możemy zastosować wobec niego wszystkie środki prawne, które przysługują z tytułu ustawowych praw ochronnych na wypadek naruszenie praw.

13.2. Nasz klient jest odpowiedzialny za to, aby wykonywanie zamówionych produktów zgodnie z jego instrukcjami nie naruszało żadnych praw innych osób, np. praw patentowych, wzorów przemysłowych itp. Musi on nas chronić i zabezpieczyć przed roszczeniami wnoszonymi w związku z tymi naruszeniami.

14. Narzędzia

Narzędzia, które wykonujemy do produkcji zamówionych produktów, pozostają naszą własnością nawet jeśli klient pokrywa koszty narzędzi.

15. Miejsce wykonania umowy i właściwość sądowa

15.1. Miejscem wykonania wszystkich usług wynikających z umowy (w szczególności dotyczy to dostaw, płatności włącznie z roszczeniami z tytułu czeków i weksli) jest siedziba naszego przedsiębiorstwa w Wasungen.

15.2. Do wszystkich roszczeń z tytułu umowy lub odpowiedzialności deliktowej wynikających z umowy lub przedmiotu umowy stosuje się następujące postanowienie: Jeśli obie strony umowy są przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami wyodrębnionymi na mocy prawa publicznego, sądem właściwym jest według naszego wyboru sąd właściwy dla siedziby naszego przedsiębiorstwa w Wasungen lub siedziby kancelarii naszych adwokatów w Monachium. To postanowienie nie jest stosowane, jeśli spór nie dotyczy prawa majątkowego lub gdy dla pozwu ustanowiona jest wyłączna właściwość sądu.

15.3. Jeżeli klient nie posiada ogólnej właściwości sądowej w Republice Federalnej Niemiec lub strona powołana w pozwie przeniesie swoje miejsce zamieszkania czy zwykłego pobytu poza Republikę Federalną Niemiec lub miejsce zamieszkania czy zwykłego pobytu w momencie wniesienia powództwa jest nieznane, sądem właściwym jest według naszego wyboru sąd właściwy dla siedziby naszego przedsiębiorstwa w Wasungen lub siedziby kancelarii naszych adwokatów w Monachium.

15.4. Zgodnie z naszym wyborem ustala się, że sądem właściwym jest również sąd właściwy miejscowo.

15.5. Stosuje się wyłącznie przepisy niemieckiego prawa.